Sáňky Boby

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home

GDPR

Email Tisk PDF

Ochrana osobních údajů (známá pro zkratkou GDPR)

Úvodem sdělujeme, že osobní údaje kohokoli, kdo nám je poskytuje, používáme výhradně pro účel zpracování objednávky. Osobní data nepoužíváme pro jakékoli další marketingové účely. Osobní data jiných subjektů neposkytujeme třetím osobám s výjimkou účetní firmy pro zpracování účetnictví naší společnosti, osobní data nejsou předmětem obchodu z naší strany a jsou bezpečně chráněna proti zcizení.

V tomto textu se dozvíte, jak konkrétně naše společnost pracuje s osobními údaji, které nám naši zákazníci a partneři poskytují.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Firma: Lukland, a.s.
Sídlo:  Na Spravedlnosti 841/27, 397 01 Písek
IČO:  25192710
Tel.:  +420 603 242427

E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem doručení objednané zásilky nebo realizace nabízené služby na základě plnění uzavřené smlouvy. K doručení zásilky potřebujeme tyto údaje: jméno, příjmení, případně firmu s IČ a DIČ, fakturační adresu, dodací adresu, e-mail.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy vzniklé při objednání zboží, a sice pro:

Informování o stavu objednávky.

Doručení objednaného zboží.

Vyřízení případné reklamace.

Sdílení osobních údajů s dalšími subjekty - třetími stranami.

Osobní data zákazníků, která nám poskytli za účelem vyřízení objednávky, jsou součástí účetních dokladů, zejména faktur, případně dodacích listů. Tak se tato data dostávají do rukou třetí osoby – účetní firmy, která tyto dokumenty zpracovává pro účely vedení účetnictví. S touto firmou má naše společnost podepsanou smlouvu o ochraně osobních údajů a tato firma je povinna nakládat s osobními daty našich zákazníků v souladu se zákonem. Obdržená osobní data od našich zákazníků neposkytujeme žádným dalším subjektům.

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá pouze po dobu účinnosti smlouvy. Tato doba je 2 roky s ohledem na zákonné lhůty. Po této době archivujeme pouze zákonem vyžadované dokumenty.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zejména používáme antivirovou ochranu dat uložených v počítačové síti naší společnosti. Přístup k osobním údajům mají jen pověřené osoby správce.

 

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud jste naším zákazníkem, tedy pokud jste u nás zadal alespoň jednu objednávku, evidujeme ta data, která jste pro úspěšné vyřízení objednávky poskytl. Pak jste oprávněn kdykoli požádat o poskytnutí informace o tom, jaké údaje o vás evidujeme. Žádná třetí strana nezasahuje do naší evidence objednávek a zákazníků a nemá možnost jakýmkoli jiným než podvodným způsobem získat osobní data jiných subjektů, která nám byla poskytnuta.

Obecná ustanovení k poskytování osobních údajů správci

1.Zákazník poskytuje své osobní údaje prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvyprodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím na základě této uzavřené kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

2.Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údajesouhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

3.Osobní údaje budou zpracováványelektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)Požádat správce elektronicky nebo fyzickým dopisem o vysvětlení.

b)Požadovat na správci, aby odstranil takto vzniklý stav.

c)Požádá-li zákazník o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající/správce povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Prodávající/správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat v případě opakované žádosti přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

d)Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

e)Veškerá pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)